Zmluva o prenájme

Zmluva o prenájme má obvykle písomnú podobu, aj keď to zákon výslovne ako podmienku neustanovuje. Vyžaduje sa aspoň, aby bola vyhotovená zápisnica o jej obsahu. Je však určite výhodnejšie a menej rizikové, ak si vyhotovíme riadne spísanú zmluvu. Dobrá formulácia môže byť prevenciou proti prípadnému súdnemu sporu. V spornej situácii by vám pomoc mohla poskytnúť advokátska kancelária. Avšak už pri formulácii zmluvy je vhodné, aby príslušné dodatky k zmluve s vami prešiel aj advokát. Preto sa pokúsime stručne skonsolidovať určité náležitosti a ustanovenia, ktoré zmluva o prenájme obnáša. Na začiatok je potrebné presné určenie zmluvných strán – prenajímateľa a nájomcu. V prípade prenájmu bytu sa uvádza jeho presné označenie, adresa a kópia listu vlastníctva a v predmete prenájmu sa uvedie popis bytu a jeho zariadení. Následne sa nájomca zaviaže, že bude prenajatý byt využívať v súlade s dohodnutým účelom bývania, ktorý môže zmluva o prenájme špecifikovať. Z toho vyplývajú určité práva a povinnosti prenajímateľa. Jeho prvým záväzkom je, že odovzdáva nájomcovi byt v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, o čom spíšu obidva zmluvné strany protokol. Zmluva o prenájme pre prenajímateľa znamená, že bude nájomcovi poskytovať nerušené užívanie bytu, až kým sa skončí účinnosť spísanej zmluvy. Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť aj prenajatí bytu na dobu neurčitú. Ďalšou závažnou povinnosťou prenajímateľa je vykonávanie všetkých opráv, pri ktorých zmluva o prenájme túto povinnosť neurčuje nájomcovi. Na nájomcu sa vzťahuje hneď niekoľko povinností a práv, z ktorých je najvýznamnejším zodpovednosť za vzniknuté škody na predmete prenájmu a jeho neprenajímanie tretím osobám bez súhlasu prenajímateľa. V týchto prípadoch, pri hrubom porušení domového poriadku alebo pri omeškaní úhrady platieb za poskytované služby spojené s užívaním bytu, má prenajímateľ aj pri dohode na dobu určitú nárok na výpoveď zmluvy. Zmluva o prenájme môže byť ukončená aj vzájomnou písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.